Đánh giá tình hình tự chủ tài chính trong các bệnh viện khu vực công tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43837Đánh giá tình hình tự chủ tài chính trong các bệnh viện khu vực công tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43837