Hoạt động chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43860Hoạt động chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43860