Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43860
Title: Hoạt động chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam. ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Vũ, Thị Lan Anh
Keywords: Hoạt động chuyển giá;Công ty xuyên quốc gia;Kinh tế thế giới
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các vấn đề lý luận liên quan tới hoạt động chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia (TNC) trong các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm xây dựng một khung khổ lý thuyết đầy đủ và hợp lý. Nghiên cứu kinh nghiệm đối phó với h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43860
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002522_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.