Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43862
Title: Quản lý nhân lực tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Tâm : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn
Vũ, Thị Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 69 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43862
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007334.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.