Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43865
Title: Hoạt động quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Quản lý thu thuế;Tài chính;Vĩnh Phúc;Thuế;Quản lý điều hành
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về thuế và quản lý thu thuế, và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43865
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002513_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 806.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.