Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43867
Title: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp . ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Quách, Mạnh Hào
Vũ, Văn Lá
Keywords: Chính sách cổ tức;Quản lý tài chính;Cổ tức;Giá trị doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Tổng quát về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp, các phương thức trả cổ tức, các chính sách chi trả cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43867
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002509_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.