Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44021
Title: Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Viễn thông Viettel : \b Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Trần, Thị Hoài An
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44021
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007174.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.