Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44038
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Trần, Thị Thanh Tú , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Ngân hàng;Dịch vụ ngân hàng;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44038
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002153_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.