Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44039
Title: Hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Phan, Chí Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Ngân hàng;Tín dụng;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 72 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng và hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng, những ưu điểm, nhược điểm của hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại cổ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44039
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002152_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 583.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.