Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44040
Title: Quản trị rủi ro tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm , người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Thúy
Keywords: Tài chính;Quản lý tài chính;Hoạt động kinh doanh;Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm Nhân thọ và quản trị rủi ro trong Bảo hiểm Nhân thọ. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ trong những năm qua để tìm ra những vấn đề còn tồn tại. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao công t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44040
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002151_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 717.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.