Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44043
Title: Chuyển giá và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Chu, Văn Trí
Keywords: Tài chính;Chuyển giá;Thuế;Doanh Nghiệp;Lâm Đồng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Hệ thống cơ sở lý luận về chuyển giá. Tổng hợp một số kinh nghiệm quốc tế trong công tác quản lý đối với hoạt động chuyển giá để rút ra những kinh nghiệm cho công tác quản lý ở Việt Nam. Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hoạt động (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44043
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002148_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 804.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.