Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44044
Title: Phát triển các sản phẩm thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 20
Authors: Đỗ, Minh Cương , người hướng dẫn
Đàm, Ngọc Tuấn
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận Thông tin tín dụng (TTTD) và sản phẩm TTTD ngân hàng, các điều kiện để phát triển sản phẩm TTTD ngân hàng, trong đó có tham khảo và học tập kinh nghiệm của thế giới. Đánh giá thực trạng các sản phẩm TTTD ngân hàng tại Trung tâm thô (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44044
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002147_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.