Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44048
Title: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Uông Bí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Đình Thọ , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Ninh
Keywords: Ngân hàng;Hoạt động tín dụng;Rủi ro tín dụng;Ngân hàng Nông nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống một số vấn đề có tính khái quát về rủi ro tín dụng để khẳng định rủi ro tín dụng là một tất yếu song có thể phòng ngừa và hạn chế được để đảm bảo an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro trong hoạt động tín (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44048
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002141_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.