Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44049
Title: Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Ngân hàng;Hoạt động tín dụng;Quản trị rủi ro;Ngoại hối
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 134 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng hợp và đánh giá tổng thể về hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Phân tích nguyên nhân phát sinh rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Đề xuất (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44049
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002140_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 987.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.