Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44051
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Vũ Thắng , người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Thu
Keywords: Tài chính ngân hàng;Kinh doanh;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (No&PTNT) chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008 - 2011. Trên cơ sở nghiên cứu lý lu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44051
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002138_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 808.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.