Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44052
Title: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Agribank Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Vũ, Anh Dũng, người hướng dẫn
Trương, Thị Ngọc Hương
Keywords: Ngân hàng;Dịch vụ ngân hàng;Agribank;Sản phẩm ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về ngân hàng thương mại và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu thực trạng đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Agribank Lâm Đồng nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ đến năm 2015. Tìm hiểu phát triển sản phẩm dịch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44052
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002136_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.