Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44053
Title: Tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Minh Phong, người hướng dẫn
Uông, Thị Diệu Hường
Keywords: Tín dụng;Doanh Nghiệp;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Ngân hàng thương mại;Láng Hạ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số lý luận cơ bản về tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh Láng Hạ. Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của Chi nhán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44053
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002135_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 981.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.