Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44057
Title: Phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lê, Trung Thành , người hướng dẫn
Ngô, Thị Tiên Sinh
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Vốn;Ngân hàng thương mại;Huy động vốn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHTMCP Đông Nam Á. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn tại NHTMCP Đông Nam Á
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44057
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002127_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.