Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44058
Title: Quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đỗ, Kim Sơn , người hướng dẫn
Lưu, Thị Phương Chi
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Rủi ro thanh khoản;Rủi ro tín dụng;Nghệ An
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát hóa các vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản trong hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM). Từ đó áp dụng vào phân tích thực tế công tác quản trỉ rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44058
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002125_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 555.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.