Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44059
Title: Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Tấn
Keywords: Doanh Nghiệp;Tín dụng;Ngân hàng;Tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tập hợp, hệ thống hóa một số ván đề lý luận về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phân tích, đánh giá thực trạng về tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng đối với DNNVV. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44059
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002124_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 640.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.