Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44060
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Văn Định, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Quản trị rủi ro;Tín dụng;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44060
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002122_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 960.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.