Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44061
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Gia Lâm : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Kim Oanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hòa
Keywords: Dịch vụ ngân hàng;Ngân hàng bán lẻ;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các dịch vụ ngân hàng bán lẻ để thấy được vai trò của các dịch vụ bán lẻ đối với sự phát triển của ngân hàng. Phân tích thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNN & PTNT) (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44061
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002120_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 838.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.