Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44062
Title: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lê, Hoàng Nga , người hướng dẫn
Ngô, Hoài Bắc
Keywords: Thị trường tiền tệ;Liên ngân hàng;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các nội dung cơ bản về thị trường tiền tệ liên ngân hàng: khái niệm, vai trò, các đặc trưng cơ bản, cấu trúc và các hoạt động; kinh nghiệm của một số nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và một số bài học đối với Việt Nam. Phân tích thực trạng thị (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44062
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002119_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.