Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44065
Title: Giải pháp nguồn vốn ODA có hoàn lại của Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Thía
Keywords: Quản lý tài chính;Quản lý vốn;Nguồn vốn ODA;Hợp tác quốc tế;Nhật Bản
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), xây dựng khung phân tích áp dụng cho nghiên cứu về giải ngân nguồn vốn ODA của JICA ở Việt Nam. Phân tích thực trạng giải ngân nguồn vốn ODA của JICA ở Việt Nam thời gian qua. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44065
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002111_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.