Tín dụng ngân hàng cho thị trường bất động sản ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44068Tín dụng ngân hàng cho thị trường bất động sản ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44068