Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44069
Title: Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Bình Giang , người hướng dẫn
Lê, Hiền Ánh
Keywords: Thuế nhập khẩu;Tổ chức thương mại thế giới;Cam kết;Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát những lý luận chung và phân tích mối quan hệ giữa thuế Nhập khẩu và thu Ngân sách Nhà nước. Tóm tắt các cam kết về cắt giảm thuế suất Nhập khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập WTO. Phân tích thực trạng thu Ngân sách Nhà nước từ khi Việt Nam trước k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44069
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002103_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.