Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44070
Title: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Bùi, Thiên Sơn , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Tài chính doanh nghiệp;Quản lý tài chính;Phân tích tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 76 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích một cách hệ thống về thực trạng tình hình tài chính của Công ty phân bón và hóa chất dầu khí khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính, … Đá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44070
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002101_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 758.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.