Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44074
Title: Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích tài chính tại các công ty Dệt may - tình huống tại Công ty cổ phần May Đáp Cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Hữu Sở , người hướng dẫn
Lê, Thị Hải Hạnh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Phân tích tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần may Đáp Cầu, nhằm hoàn thiện chỉ tiêu phân tích tài chính. Đề x (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44074
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001543_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.