Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44076
Title: Hiệu quả đầu tư công tại tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lê, Trung Thành , người hướng dẫn
Trần, Minh Thuận
Keywords: Đầu tư;Lâm Đồng;Đầu tư công;Tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hiệu quả đầu tư công, các phương pháp và chỉ số chính được sử dụng để đánh giá hiệu quả đầu tư công. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Lâm Đồng, xác định nguyên nhân của những hạn chế trong thời g (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44076
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002091_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 883.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.