Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44077
Title: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin tín dụng ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Thủy
Keywords: Tài chính ngân hàng;Doanh nghiệp nhỏ;Xếp hạng doanh nghiệp;Doanh nghiệp vừa;Ngân hàng nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nêu ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại CIC. Đề xuất các phương án nâng cao chất lượng các bản xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại CIC. Luận văn góp phần giúp các doanh n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44077
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002090_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.