Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44078
Title: Huy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Hương
Keywords: Quản lý kinh doanh;Tài chính doanh nghiệp;Huy động vốn;Doanh nghiệp nhỏ;Thái Bình;Doanh nghiệp vừa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Bình. Nêu kết quả, hạn chế, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp về hu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44078
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002086_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.