Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44080
Title: Công tác thẩm định Dự án đầu tư tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Trần, Thị Thái Hà , người hướng dẫn
Bùi, Thị Yến
Keywords: Tài chính ngân hàng;Thẩm định dự án;Công ty tài chính;Dự án đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng - Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công ty tài chính: khái niệm, phân loại; về hoạt động của công ty tài chính khi so sánh với ngân hàng, về những khái niệm cơ bản của thẩm định dự án đầu tư, mục đích, yêu cầu, nội dung, chất lượng thẩm định dự án đầ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44080
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002084_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 871.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.