Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44081
Title: Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải - chi nhánh Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Vũ, Thị Kim Oanh
Keywords: Huy động vốn;Ngân hàng thương mại;Tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Maritime Bank - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. Đánh giá những thành công và những mặt hạn chế trong quá trìn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44081
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002083_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.