Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44083
Title: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 10 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trương, Minh Đức, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Quế
Keywords: Tài chính;Quản lý tài chính;Báo cáo tài chính;Công ty cổ phần Lilama;Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Lilama 10 nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các đối tượng sử dụng thông tin khác có c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44083
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002079_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.