Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44084
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thư , người hướng dẫn
Phạm, Thị Phương Thảo
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Quản trị rủi ro;Tín dụng;Hải Dương
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro rín dụng tại các ngân hàng thương mại. Cập nhật một số thông tin về công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế giới để đúc rút một số kinh nghiệm cho các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44084
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002076_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.