Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44085
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Tiến Bình , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Lê
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Huy động vốn;Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn và hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Định. Đánh giá hiệu quả huy động vốn dựa trên các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44085
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002074.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.