Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44086
Title: Hoạt động kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng , người hướng dẫn
Nguyễn, Tố Loan
Keywords: Tài chính;Ngân sách nhà nước;Lâm Đồng;Kho bạc nhà nước;Chi tiêu công
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát những vấn đề chung về chi ngân sách Nhà nước và vai trò của Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Phân tích thực trạng về công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44086
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002072_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 889.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.