Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44087
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Đào, Thị Thu Huyền
Keywords: Tài chính ngân hàng;Sử dụng tài sản;Quản lý tài sản
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về khái niệm, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất; Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gốm sứ tại công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng; Đề xuất các g (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44087
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002069_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 881.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.