Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44088Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44088