Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44090
Title: Phát triển hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Phạm, Văn Dũng , người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc Lan
Keywords: Tài chính ngân hàng;Chứng khoán;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hàng hóa trên thị trường chứng khoán ở một số nước. Phân tích thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá các vấn đề bất cập và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hàng hóa t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44090
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002063_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.