Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44091
Title: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu cảnh báo tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Đăng Khâm , người hướng dẫn
Phạm, Thị Mai Phương
Keywords: Ngân hàng thương mại;Tín dụng;Chỉ tiêu cảnh báo tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về cảnh báo tín dụng và hệ thống chỉ tiêu cảnh báo tín dụng. Phân tích thực trạng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam (CIC). Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44091
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002056_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.