Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44092
Title: Định giá Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên tiền phong : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đỗ, Kim Sơn , người hướng dẫn
Trần, Thị Thùy Hương
Keywords: Định giá;Kinh tế doanh nghiệp;Công ty cổ phần Nhựa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về định giá doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Định giá doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong qua một số phương pháp khác nhau như Luồng tiền tự do (FCFF), Luồng tiền chiết khấu (DCF) và giá trị kinh tế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44092
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002055_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 882.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.