Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44093
Title: Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Phong
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản trị rủi ro;Tín dụng;Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề lý thuyết cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) tại ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua việc hệ thống hóa lý thuyết và các chuẩn mực quốc tế trong chính sách QTRRTD và các bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Nghiên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44093
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002054_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.