Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44095
Title: Phân tích tình hình hình tài chính của Tổng công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh , người hướng dẫn
Võ, Đình Phương
Keywords: Quản lý tài chính;Phân tích tài chính;Kinh doanh;Tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cơ bản cho việc phân tích hoạt động tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Phân bón & Hoá chất Dầu khí. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính tại Tổng công ty này: làm rõ những thành công đạt được và những vướng phải, kh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44095
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002043_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.