Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44096
Title: Hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Hoạt động cho vay;Xây dựng nông thôn mới;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Lâm Đồng;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về xây dựng NTM (Nông thôn mới) và hoạt động cho vay ngân hàng đối với xây dựng NTM. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay xây dựng NTM tại Agribank Lâm Đồng từ 2010 đến nay, chỉ rõ những kết quả đạt được, những bất cập và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44096
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002041_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 855.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.