Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44100
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Cường
Keywords: Tài chính ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Năng lực cạnh tranh;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân Hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn Lâm Đồng. Trình bày giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44100
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002033_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 854.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.