Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44101
Title: Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long huyện Đức Trọng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Thảo
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Hoạt động tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích tình hình huy động vốn, cho vay, nợ quá hạn, dự phòng rủi ro trong quá trình thực hiện hoạt động cho vay tại Ngân hang Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) huyện Đức Trọng. Đưa ra khảo sát những ý kiến, đánh giá của khách hàng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44101
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002027_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 621.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.