Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44103
Title: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây - chi nhánh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nghiêm, Sỹ Tâm Vũ
Keywords: Tài chính ngân hàng;Rủi ro tín dụng;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Lâm Đồng. Đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hạn chế rủi ro (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44103
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002029_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 893.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.