Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44104
Title: Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Trúc Lê , người hướng dẫn
Lê, Hoàng Oanh
Keywords: Tài chính;Ngân hàng đầu tư;Hoạt động đầu tư;Bảo hiểm
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKTt
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trên các phương diện huy động, tạo lập và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44104
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002022_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.