Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44107
Title: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Tiến Bình, người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Tân
Keywords: Tài chính ngân hàng;Tín dụng;Ngân hàng chính sách xã hội;Ninh Bình;Hộ nghèo
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Ninh Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại (Ngân hàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44107
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002015_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 483.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.