Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44110
Title: Chính sách thuế đối với các chủ thể trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và tài chính : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Sơn , người hướng dẫn
Vũ, Trọng Hiếu
Keywords: Tài chính ngân hàng;Chính sách thuế;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các chính sách về thuế đối với thị trường chứng khoán. Phân tích những tồn tại của chính sách thuế đối với chứng khoán trong thời gian qua áp dụng ở Việt Nam. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với chứng khoán
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44110
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001954_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 563.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.